Algemene voorwaarden juridische dienstverlening HelderZwart

1. Definities

 1. Wij zijn de juristen van HelderZwart. Wij geven vooral praktisch advies. We ontkomen er helaas niet aan om een aantal belangrijke zaken op te nemen in de algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar onszelf als “HelderZwart” of naar “we/wij/ons/onze”.
 2. Jij bent onze opdrachtgever, wie wij graag met praktisch juridisch advies bijstaan. Of je een natuurlijk persoon of een rechtspersoon bent, maakt voor ons niet uit. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar jou met “je/jij/jou/jouw”.
 3. We houden van een heldere manier van samenwerken. Daarom leggen wij afspraken met jou vast in een overeenkomst van opdracht (hierna “overeenkomst”). Daarmee bedoelen wij iedere overeenkomst waarbij de juristen van “HelderZwart” diensten aan jou verlenen. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van de overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.
 4. Onder opdracht verstaan wij de opdracht die jij aan ons verleent om werkzaamheden voor jou uit te voeren.
 5. Onder consument verstaan wij onze opdrachtgever die niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf.

2. Wanneer zijn onze algemene voorwaarden van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze opdrachten, offertes en overeenkomsten. Met overeenkomsten bedoelen we ook een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst. In deze laatste gevallen heb je onze algemene voorwaarden al ontvangen en word je geacht al met deze algemene voorwaarden bekend te zijn.
 2. Als wij incidenteel zijn afgeweken van de algemene voorwaarden dan geldt dat alleen voor dat specifieke geval.
 3. Ook met betrekking tot de algemene voorwaarden houden wij van helder. Daarom zijn alleen onze algemene voorwaarden van toepassing en niet ook die van jou. Jouw (algemene) voorwaarden zijn nadrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten die je met ons sluit.
 4. Mochten onze algemene voorwaarden nog helderder kunnen, dan hebben wij altijd het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Wij berichten je van tevoren over de wijziging dan wel aanvulling. Ga je niet akkoord met de wijziging(en), dan heb je het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. In dat geval betaal jij ons voor de op dat moment verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de opzegging. Wij sturen je daarvoor een factuur.
 5. Als een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden worden vernietigd, dan komen we een nieuwe bepaling overeen die hetzelfde doel en dezelfde strekking heeft als de originele bepaling. De rest van de algemene voorwaarden blijft van kracht.

3. Onze offertes

 1. Onze offertes zijn 14 kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij wij in de offerte een andere duur noemen.
 2. Onze offertes zijn gebaseerd op de informatie die je aan ons verstrekt. Hoe completer jouw informatie, hoe helderder – en scherper – onze offerte. Als achteraf blijkt dat onze offerte is gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen.
 3. De genoemde termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst in de offerte zijn altijd indicatief. Zodra duidelijk wordt dat de overeenkomst niet in de genoemde termijn kan worden gerealiseerd, nemen we meteen contact met jou op en spreken we een nieuwe termijn af die voor ons beiden haalbaar en acceptabel is. Overschrijding van de termijnen in de offerte geven daarom geen recht tot opzegging, ontbinding of schadevergoeding.
 4. De offerte geldt enkel voor de overeenkomst waarvoor deze is opgesteld. Voor een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst stellen wij een nieuwe offerte op die wij aan jou ter aanvaarding voorleggen.
 5. De overeenkomst van opdracht tussen ons komt tot stand zodra de offerte – via mail of post- is geaccepteerd.

4. Wat brengen wij jou in rekening?

 1. In onze factuur staat het overeengekomen tarief.
 2. Daarnaast factureren wij de kosten die wij in het kader van de overeenkomst hebben gemaakt zoals bijvoorbeeld; griffierechten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor de diensten van derden etc.
 3. Wij berekenen gemaakte reiskosten door via een vast tarief exclusief btw per kilometer.
 4. Wij hebben het recht onze (uur)tarieven aan te passen. Wij melden een eventuele wijziging van de (uur)tarieven vooraf aan jou. Ga je niet akkoord met de tariefswijziging, dan heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na onze mededeling schriftelijk op te zeggen. In dat geval brengen wij de verrichte werkzaamheden tot het moment van ontvangst van de opzegging bij jou in rekening en hanteren het eerder afgesproken tarief.
 5. Wij indexeren twee keer per jaar onze tarieven volgens de meest recente prijsindexeringscijfers van het CBS en ronden deze af op eenheden van €5,00. Bij indexering kan je de overeenkomst niet opzeggen, tenzij jij een consument bent.

5. Hoe factureren wij?

 1. Je ontvangt onze facturen per e-mail of per post.
 2. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum.
 3. Betaal je de factuur niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, dan sturen wij jij je een herinnering met dit keer een kortere betalingstermijn waarin wij je ook in gebreke stellen als je de factuur niet alsnog binnen de kortere betalingstermijn betaalt. Betaal je de factuur na de herinnering niet binnen de gestelde termijn, dan ben je in verzuim.
 4. Zodra je in verzuim bent, moeten wij kosten maken om de factuur te incasseren. Deze buitengerechtelijke incassokosten komen voor jouw rekening. Wij baseren de hoogte van deze incassokosten op de staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Daarnaast brengen wij de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening over het volledige bedrag van de factuur.
 5. Als je een klacht hebt over onze factuur, dan ontvangen wij deze klacht binnen 14 dagen na de factuurdatum per e-mail of per post.

6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wij kunnen de overeenkomst alleen nakomen als wij tijdig jouw gegevens, documenten, materialen en/of informatie ontvangen. Wij bespreken met jou op welk moment en wat wij van jou nodig hebben. Los daarvan is het ook aan jou om zelf gegevens, documenten, materialen en/of informatie met ons te delen waarvan het voor jou duidelijk is dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan ons verstrekte gegevens en informatie. Uiteraard behandelen wij al jouw stukken en informatie als vertrouwelijke documenten.
 2. Nadat wij de benodigde gegevens van jou hebben ontvangen, gaan we met plezier aan de slag en begint de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst hebben afgesproken, te lopen. Tot die tijd hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om eventuele daaruit voortvloeiende kosten bij jou in rekening te brengen.
 3. Wij spannen ons in om de overeenkomst met jou met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Wij staan in voor de juistheid van ons advies, maar niet voor het bereiken van het door jou beoogde resultaat.
 4. We voeren de overeenkomst alleen voor jou uit. Derden ontlenen aan onze overeenkomst en onze werkzaamheden geen rechten, onder welke naam of titel dan ook.
 5. Wil jij dat wij (bepaalde) werkzaamheden op een door jou aan te wijzen locatie uitvoeren, dan doen we dat graag maar dan zorg jij voor de beschikbare en noodzakelijke faciliteiten op die locatie.

7. Bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden

 1. Mocht het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn dat wij derden inschakelen dan berichten wij je dit vooraf.
 2. Ga je akkoord met het inschakelen van de derde dan hebben wij het recht om deze derde bij onze dienstverlening te betrekken. Namens jou aanvaarden wij in dat geval eventuele algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, van die derde(n).
 3. Ga je niet akkoord met het inschakelen van de derde, dan hebben wij het recht de overeenkomst op te zeggen. In dat geval betaal jij de verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de opzegging. Daarvoor sturen wij je een factuur.

8. Wat te doen bij vertraging in of onderbreking van de uitvoering van de overeenkomst?

 1. Wij komen onze afspraken binnen de overeengekomen tijd na. Wordt de nakoming van onze overeenkomst – van onze kant of van jouw kant – toch vertraagd, dan berichten we elkaar binnen uiterlijk 7 kalenderdagen na het intreden van de vertraging schriftelijk en geven we aan wat de reden van de vertraging is.
 2. Binnen 7 kalenderdagen na de in het artikel 8 lid 1 omschreven schriftelijke bericht overleggen wij over de gevolgen van de vertraging of de onderbreking en nemen wij daarbij elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
 3. Wordt de nakoming van onze overeenkomst vertraagd of onderbroken en is dit ons niet toe te rekenen, dan vergoed jij de door ons gemaakte kosten, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de mededeling bedoeld in artikel 8 lid 1. Ook vergoed jij onze schade die wij door de onderbreking en/of de vertraging lijden. Wij zullen onze schade zoveel mogelijk beperken.

9. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover de tekortkoming is toe te rekenen aan onze onzorgvuldigheid of ondeskundigheid bij het uitvoeren van de overeenkomst. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen aan jouw kant bijvoorbeeld wanneer de door jouw verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn of wanneer jij veranderingen aanbrengt in onze adviezen of van deze adviezen afwijkt.
 2. Als wij bij de nakoming van de overeenkomst gebruik hebben gemaakt van een derde, dan vrijwaar jij ons tegen alle aanspraken van derden in de nakoming van de overeenkomst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van onze kant.

10. Schadevergoeding

 1. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot directe schade. Onder directe schade valt nadrukkelijk niet: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en de kosten die bij normale uitvoering van de overeenkomst ook zouden zijn gemaakt.
 2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar op grond van onze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering vergoedt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat onze verzekeraar niet vergoedt. Als onze verzekeraar om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van maximaal de afgelopen drie maanden, voor zover die facturen betrekking hebben op de overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 3. Het recht op schadevergoeding ten opzichte van ons vervalt één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor wij aansprakelijk zijn.

11. Einde van onze overeenkomst

 1. Wij streven ernaar om onze overeenkomsten te eindigen met een helder en bruikbaar advies en met de hoop op een langdurige samenwerking met jou. In andere gevallen spreken wij het volgende af.
 2. Opzeggen van de overeenkomst mag mits wij en jij dat schriftelijk, gedagtekend en onder vermelding van één van de volgende gronden doen:
  • Toerekenbare tekortkoming;
  • Vertraging en onderbreking;
  • Overmacht;
  • Onvermogen;
  • Wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
  • Overlijden;
  • Niet akkoord met het inschakelen van derden;
  • Arbeidsongeschiktheid van de persoon aan wie de uitvoering van de overeenkomst in het bijzonder is toevertrouwd.
 3. Opzeggen van de overeenkomst zonder grond mag ook, maar dat heeft gevolgen voor de afrekening van de verrichte werkzaamheden en voor de rechten op ons advies. Wat de gevolgen zijn, lees je hierna in artikel 11 leden 5 tot en met 8.
 4. Na de opzegging zijn wij samen verplicht om elkaars gerechtvaardigde belangen te respecteren. Dat betekent dat jij de door ons gemaakte kosten volgens het overeengekomen (uur)tarief naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van het moment van opzeggen betaalt. Na betaling dragen wij het resultaat van ons werk tot dat moment aan jou over.
 5. In de volgende gevallen betaal jij naast de door ons gemaakte kosten ook 10% van het resterende deel van het overeengekomen tarief:
  • Jij zegt op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 te noemen;
  • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor jouw rekening komt;
  • Wij zeggen op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor jouw rekening komt.
 6. In de volgende gevallen mag jij 10% in mindering brengen op de door ons gemaakte kosten:
  • Wij zeggen op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 te noemen;
  • Wij zeggen op met één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor onze rekening komt;
  • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor onze rekening komt.
 7. In de volgende gevallen heb jij onze toestemming nodig om na het einde van de overeenkomst ons advies te gebruiken:
  • Jij zegt op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 te noemen;
  • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor jouw rekening komt;
  • Wij zeggen op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor jouw rekening komt.
 8. In de volgende gevallen mag jij ons advies na het einde van de overeenkomst zonder onze toestemming gebruiken:
  • Wij zeggen op zonder één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 te noemen;
  • Wij zeggen op met één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor onze rekening komt;
  • Jij zegt op met vermelding van één van de opzeggingsgronden van artikel 11 lid 2 die voor onze rekening komt.
 9. Ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitgesloten, tenzij jij een consument bent.

12. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Wij doen veel moeite om jou van een helder advies te voorzien. Daarom is het behoud van onze eigendomsrechten (auteursrecht, octrooirecht, intellectueel eigendomsrecht en modellenrecht) op dit advies -waaronder afbeeldingen en modellen - erg belangrijk voor ons. Onze eigendomsrechten op ons advies blijven dan ook van kracht ondanks artikel 11 leden 2 tot en met 8.
 2. Wij delen graag de successen van een heldere samenwerking met jou. Vandaar dat wij onze samenwerking en het resultaat van onze samenwerking graag openbaar delen met anderen. Door ondertekening van onze overeenkomst en jouw instemming met deze algemene voorwaarden geef jij toestemming om (de resultaten van) onze samenwerking openbaar te maken.
 3. Na het voltooien van de overeenkomst hebben wij tegenover elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij wij iets anders zijn overeengekomen.

13. Rechten op gebruik van ons advies

 1. Wij verstrekken ons advies binnen de termijnen die in de overeenkomst staan of zo snel mogelijk als er sprake was van vertraging of onderbreking. Nadat jij de overeengekomen prijs voor het advies hebt betaald, krijg jij het recht tot gebruik van het advies en mag jij dit advies voor de bewuste opdracht gebruiken. Bij gebruik van de documenten neem jij onze rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom in acht.
 2. Jij mag ons advies alleen na ontvangst van onze schriftelijke toestemming openbaar maken, verveelvoudigen dan wel hergebruiken en alleen onder de volgende voorwaarden:
  • Bij openbaarmaking, verveelvoudiging en hergebruik wordt alleen de naam “HelderZwart” en geen andere naam genoemd;
  • Het advies blijft in vorm en inhoud ongewijzigd;
  • Voor verveelvoudiging en hergebruik van het advies betaal jij aan ons een billijke vergoeding.
 3. Is de overeenkomst opgezegd, dan mag je ons advies alleen met inachtneming van artikel 11 lid 7 en 11 lid 8 gebruiken.
 4. Gebruik je het advies niet in overeenstemming met artikel 13 lid 1 en 13 lid 2 dan maak je inbreuk op onze (intellectuele) eigendomsrechten. In dat geval hebben wij recht op vergoeding van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.

14. Aan wie leggen we onze geschillen voor?

 1.  Voor ieder probleem bestaat een oplossing. Eventuele problemen lossen wij het liefst samen met jou op. Als we toch geen oplossing vinden, dan leggen wij het geschil voor aan de bevoegde rechter aan de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch. Als jij een consument bent volgen we natuurlijk de Nederlandse Wet. Het Nederlands recht is van toepassing.