Contractenrecht

Terug naar Vakgebieden

Vanuit juristen klinkt het wellicht wat vreemd. Maar als er iets voor interpretatie vatbaar is, dan is het wel ‘het contract’. Natuurlijk is het van belang om elkaars juridische positie te kennen. Maar de werkelijke waarde van een contract zit in het voortraject. Een contract is een uitvloeisel van ‘het goede gesprek’ dat je met elkaar, als ondernemende partners, voert. Delen we dezelfde doelen en ambities? Kennen en respecteren we elkaars belangen? Spreken we dezelfde taal?

Juridisch Advies in het Contractenrecht | HelderZwart

Wat is het contractenrecht precies?

Een overeenkomst of contract komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van de wederpartij. Het contractenrecht omvat de spelregels die gelden bij hetgeen partijen in contracten -ook wel overeenkomsten- met elkaar mogen/willen afspreken. Vandaar dat het ook het ‘’overeenkomstenrecht’’ wordt genoemd. Partijen spreken af wat ze over en weer voor elkaar en/of met elkaar gaan doen. Denk daarbij aan de duur, voorwaarden en de kaders waar binnen het contract zijn toepassing vindt. HelderZwart houdt zich bezig met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten die opgesteld worden in de bouw- en infra sector. Het schrijven van een goede overeenkomst vereist deskundigheid en maatwerk. Onze juristen kunnen daarbij helpen.

Wat valt onder het contractenrecht?

Binnen het contractenrecht mogen partijen (vooral bij een B2B verhouding) tot op een zekere hoogte alles met elkaar afspreken. Dat wordt de contractsvrijheid genoemd. Dat gezegd hebbende is het niet gemakkelijk om de kaders van een omvangrijk rechtsgebied vast te stellen. Weliswaar zijn er onderwerpen te benoemen die met enige regelmaat in onze praktijk terug blijven komen. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

 • Goede en duidelijk geformuleerde overeenkomsten;
 • Goede en duidelijk geformuleerde algemene voorwaarden;
 • Nakoming van de overeenkomst;
 • Ingebrekestelling
 • Wanprestatie;
 • Schade(vergoeding);
 • Ontbinding of opzegging van de overeenkomst;
 • Meerwerk;
 • VTW;

Hoe wij jou als jurist contractenrecht kunnen bijstaan

Het verdient onze aanbeveling om zo vroeg mogelijk een (contractenrecht) jurist in de arm te nemen. Dat kan zijn bij het sluiten van een overeenkomst en/of bij het opstellen van de algemene voorwaarden. Zo vergroot je de kans om bepaalde risico’s uit te sluiten en heb je goed voor ogen wat partijen hebben gecontracteerd. In sommige gevallen biedt dat ook de mogelijkheid om ongunstige voorwaarden tijdig te signaleren, met als doel om daarover te onderhandelen.

Helaas komt het ook juist heel vaak voor dat een (contractenrecht) jurist pas bij een (dreigend) conflict in de arm wordt genomen. Ook dan is het handig om een jurist zo snel mogelijk te betrekken, zodat voorkomen kan worden dat het conflict verder escaleert. Ons uitgangspunt is altijd in eerste instantie dat partijen (ook na een conflict) met elkaar door één deur moeten kunnen en dat lukt vaak als partijen in een gezonde discussie, met een juridisch goed onderbouwd standpunt opgesteld door HelderZwart, hun knelpunten bespreekbaar maken.

Juridisch advies bij ingebrekestellingen

Wat is een ingebrekestelling?
De ‘ingebrekestelling’ is een brief (een e-mail volstaat ook), waarmee de ene partij aan de andere partij laat weten dat hij zijn afspraak uit de overeenkomst niet (naar behoren) nakomt. Meer specifiek laat de klagende partij in de ingebrekestelling weten:

 1. Welke afspraken er eigenlijk zijn gemaakt,
 2. Welke afspraak de andere partij niet nakomt én
 3. Binnen welke termijn de tekortkoming moet worden weggenomen.

Op het moment dat de andere partij de overeenkomst niet (naar behoren) nakomt, dan kan het zo zijn dat bij de klagende partij schade ontstaat. De klagende partij zal dan snel denken aan het willen vorderen van schadevergoeding. Juridisch gezien staat de weg tot schadevergoeding pas open als de tekortschietende partij in staat van verzuim komt te verkeren. En om in staat van verzuim te verkeren, is vaak een ingebrekestelling nodig.

Het opstellen en versturen van een ingebrekestelling heeft niet alleen als doel om de juridische spelregels te volgen, maar ook om de andere partij te informeren over de stand van zaken. Hierdoor zijn partijen met elkaar in contact en kan er worden gezocht naar een passende oplossing. Om een passende oplossing te bereiken, is ons advies om je juridische positie goed in kaart te brengen zodat je met een goed onderbouwd standpunt met de andere partij in overleg kan gaan. Onze juristen staan altijd klaar om de klant hierin te begeleiden.

Juridisch Advies in het Contractenrecht | HelderZwart

Diverse overeenkomsten opstellen en beoordelen

Wij van HelderZwart kunnen onze klanten helpen bij het opstellen en beoordelen van diverse contracten in het kader van contractenrecht.

Een mooie tool voor onze klanten is bijvoorbeeld een door ons opgestelde contractenscan. Met deze scan ontvang je een overzicht met alle kansen en risico’s die wij hebben gesignaleerd binnen het aangeleverde contract.

De voordelen van een contractenscan zijn: het product heeft een vaste prijs, biedt mogelijkheden voor zowel commerciële- als financiële kansen én biedt mogelijkheden voor inhoudelijke overleggen.

Wij zijn met name gespecialiseerd in de volgende producten:

Overeenkomst van opdracht

In deze overeenkomst staat de opdracht en de afspraken tussen twee partijen centraal. In de overeenkomst van opdracht staat beschreven wat de opdrachtnemer gaat uitvoeren voor de opdrachtgever.

Dienstverleningsovereenkomsten

Een dienstverleningsovereenkomst houdt een overeenkomst in waarin wordt vastgelegd dat een bedrijf (de dienstverlener), die zich ertoe verbindt een dienst te verlenen aan de contractspartij.

Overeenkomst tot aanneming van werk

Bij de overeenkomst tot aanneming van werk, komt de aannemer juridisch gezien met de opdrachtgever overeen om tegen betaling een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en dit werk te leveren aan de opdrachtgever.

Bouwteam overeenkomsten

Veelal wordt hier in de bouw- en infra sector de Model Bouwteamovereenkomst gebruikt. Bij deze overeenkomst zijn de opdrachtgever en aannemer partij. Doel van het bouwteam is om gezamenlijk, met inbreng van ieders deskundigheid, tot een ontwerp te komen.

Intentieovereenkomsten

De intentieovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen aangeven wat de bedoeling is van hun onderhandelingen. Er wordt duidelijk gemaakt wat zij in de toekomst van elkaar verwachten en soms ook aangegeven hoe zij dit zullen bereiken. De partijen krijgen veel vrijheid om de inhoud van de overeenkomst te bepalen.

Samenwerkingsovereenkomsten

In een samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken tussen twee of meer partijen over de samenwerking die ze aangaan. Deze overeenkomst wordt gemaakt voor bijvoorbeeld een project of een investering.

Raamovereenkomsten

Een raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen één of meer aanbesteders en één of meer ondernemers, met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden (zoals prijs, kwaliteit, hoeveelheid en looptijd) inzake overheidsopdrachten vast te leggen.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden staan alle plichten en rechten die u als organisatie  en uw klanten hebben. Als u als bedrijf eenmaal algemene voorwaarden heeft gemaakt, dan kunt u deze in de navolgende overeenkomsten met andere klanten ook gebruiken.

Wanneer partijen met elkaar in zee gaan, ligt daar meestal een overeenkomst aan ten grondslag. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de meest essentiele onderwerpen, zoals (maar niet beperkt tot) het doel, de prijs, looptijd etc. In de (bij de overeenkomst van toepassing verklaarde) algemene voorwaarden duik je vervolgens de diepte in en maak je afspraken over onderwerpen zoals aansprakelijkheid, garantie, onderhoud, beëindigen van samenwerking etc. Deze afspraken zijn minstens zo belangrijk als de afspraken over prijs en looptijd.

Als HelderZwart weten wij hoe belangrijk het is om goede algemene voorwaarden in huis te hebben. Omdat wij daarin gespecialiseerd zijn, bieden wij onze klanten aan om de algemene voorwaarden die zij al hebben onder handen te nemen, zodat onze klanten kunnen doen wat zij het liefste doen; ondernemen!  Heeft een klant nog geen algemene voorwaarden? Dan is dat ook geen probleem. Wij leren onze klant graag kennen om te weten wat er binnen zijn branche speelt, zodat wij nadien een goede set algemene voorwaarden voor de klant kunnen opstellen.

Waarom HelderZwart voor juridisch advies in het contractenrecht?

Helderzwart kan uw organisatie ondersteunen bij allerlei soorten vragen op het gebied van contractenrecht. Schroom niet om onze juristen te vragen om mee te kijken met uw vraagstuk. Met name omdat HelderZwart praktisch meekijkt en daarnaast een juridische bril op heeft. Wij zijn niet voor niks,’’praktisch waar kan en juridisch waar nodig.’’

Wil jij meer weten?

Wil jij meer weten over het contractenrecht en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in.

Rick Janssen
Rick Janssen
Jurist en manager

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Naam is verplicht.
Emailadres is verplicht.
Bericht is verplicht.

Ons team staat klaar.