Aanbestedingsrecht

Terug naar Vakgebieden

Het zoeken van een partij voor een (overheids)opdracht; vind de beste opdrachtnemer of meest passende opdracht. Het aanbestedingsrecht is een set van spelregels om dit proces eerlijk en transparant te laten verlopen. Maar: de spelregels zijn niet altijd even makkelijk te doorgronden (laat staan toe te passen). Onze juristen kennen de spelregels door-en-door en weten hoe het spel gespeeld moet worden. Bovendien hebben we hands-on ervaring als inkoopspecialist bij aanbestedende diensten. We kunnen de zaak dus van twee kanten bekijken, begrijpen en beoordelen. De meerwaarde van een goede jurist aanbestedingsrecht is om opdrachtgevers bij te staan in het op juiste wijze doorlopen van dit proces, of om met opdrachtnemers te kijken of zij op juiste wijze worden behandeld.

Juridisch Advies in het Aanbestedingsrecht | HelderZwart

Wat is het aanbestedingsrecht precies?

Het aanbestedingsrecht zorgt ervoor dat een inkoopproces op eerlijke, objectieve en transparante wijze wordt doorlopen. Opdrachtnemers moeten een gelijke kans krijgen en op gelijke wijze worden behandeld.
Veel opdrachtgevers ervaren het aanbestedingsrecht als een keurslijf en een last. Met goed juridisch advies ontdek je de mogelijkheden en speelruimte binnen de regelgeving. Het lijkt misschien ingewikkeld, maar het gaat om het principe van gelijkheid, transparant zijn en objectieve criteria.

De aanbestedingswet

De aanbestedingswet is de leidraad voor het doorlopen van verschillende (Europese) aanbestedingsprocedures. Kies je voor een (niet) openbare aanbestedingsprocedure, de concurrentiegerichte dialoog, de mededingsprocedure of een meervoudig onderhandse procedure? Ook voor opdrachten onder de aanbestedingsdrempel wordt richting gegeven. Wat zijn de minimale termijnen binnen de gekozen procedure, welke stukken zijn nodig, wat zijn selectiecriteria en wat zijn gunningscriteria. Onder andere in nadere regelingen als de Gids proportionaliteit, het aanbestedingsbesluit  en de ARW 2016, wordt verdere invulling gegeven aan de procedures.

Aanbestedingsplicht en uitzonderingen

De hoofdregel: aanbestedende diensten zijn verplicht om leveringen, diensten en werken met een waarde boven het drempelbedrag aan te besteden volgens één van de in de aanbestedingswet omschreven procedures. 
En voor aanbestedingen onder het drempelbedrag? Daarvoor gelden de beginselen van het aanbestedingsrecht. In de Gids proportionaliteit zijn vooral uitgangspunten benoemd waarvoor het principe: “pas toe, of leg uit” geldt. Afwijkingen zijn mogelijk mits voldoende onderbouwd.

De uitleg van regels leidt soms tot uitzonderingen. Huur of koop zijn bijvoorbeeld geen levering, dienst of werk. Die hoeven dus niet aanbesteed te worden. En hoe moet de waarde van een opdracht worden berekend?
Voor elke procedure zijn uitzonderingen te benoemen, bijvoorbeeld als er sprake is van een spoedeisend karakter.

Hoe wij jou als jurist aanbestedingsrecht kunnen bijstaan

HelderZwart kan concreet helpen bij aanbestedingen.
Aan de zijde van een aanbestedende dienst:

 • Het opstellen van inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • De keuze van de best passende aanbestedingsprocedure(s) binnen de regels
 • Inrichten van de aanbestedingsprocedure
 • Beoordelen van selectie- en gunningscriteria
 • Opstellen of reviewen van aanbestedingsleidraden of beschrijvende documenten
 • Opstellen of reviewen van nota’s van inlichtingen, selectie- en gunningsbrieven
 • Opstellen of reviewen van de overeenkomst

Aan de zijde van een ondernemer/ marktpartij:

 • Doorlopen van de aanbestedingsdocumenten en vragen stellen voor de nota van inlichtingen
 • Beoordelen van de (concept) overeenkomst
Juridisch Advies in het Aanbestedingsrecht | HelderZwart

Juridisch advies bij aanbesteding

De aanbestedingsregels zijn de spelregels voor het inkoopproces. Dat maakt het tot een mooi spel. Een valkuil zit in het voldoen aan de procedurevoorschirften. Door hier allert op te zijn bij het doorlopen van de procedure wordt de kans op een bezwaar of gerechtelijke procedure veel kleiner. Dit voorkomt vertragingen in de procedure, imagoschade of het besmet raken van een opgave, waardoor geen geinteresseerden meer te vinden zijn. En mocht een partij zich benadeeld voelen, dan kunnen wij de positie van zowel de aanbestedende dienst als de ondernemer / marktpartij beoordelen en voorstellen doen om tot een oplossing in het geschil te komen. In het uiterste geval kunnen wij adviseren in de rechtszaak.

Hulp bij aanbestedingsgeschillen

Door HelderZwart al in het voorstadium te betrekken bij de aanbesteding wordt de kans op tekortkomingen en fouten in de procedure beperkt. Mocht een marktpartij zich toch benadeeld voelen dan heeft hij altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen of naar de rechter te stappen. HelderZwart kan de situatie beoordelen en aanbestedende dienst adviseren in de reactie. Wat zijn de verplichtingen, wat zijn de risico’s, welke acties moeten worden ondernomen. HelderZwart kan vervolgens die acties uitzetten, zoals het schrijven van een reactie, een overleg voeren.

HelderZwart kan omgekeerd ook een marktpartij ondersteunen. Heeft een aanbestedende dienst zich wel aan de regels gehouden? Als dat niet zo is kan HelderZwart onder andere bezwaar maken namens de marktpartij.

Opstellen en beoordelen van diverse aanbestedingsdocumenten

Als inkoopbehoefte en aanbestedingsprocedure duidelijk zijn kan HelderZwart de aanbestedende dienst helpen bij het opstellen van de aanbestedingsleidraden of beschrijvende documenten. Of wanneer de stukken door de organisatie zelf worden opgesteld een review doen op de documenten. Belangrijk is dat wordt ingezet op duidelijke taal, begrijpen we allemaal wat er staat?

Meer vraagstukken omtrent de aanbestedingsplicht?

HelderZwart kan ook helpen bij aanverwante vraagstukken. Is er sprake van:

 • Een wezenlijke wijziging van de opdracht? Er moet dus opnieuw aanbesteed worden?
 • Een ongeldige procedure? En dan?
 • Gelijke behandeling van marktpartijen?
 • Proportionele eisen en criteria?

Ook private instellingen kunnen te maken krijgen met het aanbestedingsrecht. In 2013 is de KLM op de vingers getikt. De vrijheid bij inkoopprocedures is niet onbeperkt. Hoe regelt een ziekenhuis of zorginstelling zijn inkoopproces? En hoe ga je om met nationale aanbestedingen?

Juridisch Advies in het Aanbestedingsrecht | HelderZwart

Waarom HelderZwart voor juridisch advies in het aanbestedingsrecht?

De juristen van HelderZwart hebben veel ervaring op alle terreinen van het aanbestedingsrecht, zowel diensten, werken als leveringen. Zowel aanbestedende diensten als ondernemers worden van adviezen en producten voorzien. De juristen van HelderZwart zijn pragmatisch. De aanbestedingsregels worden vaak gezien als beperkend, maar zijn dan niet. De regels geven duidelijkheid over de procedures. Die duidelijke vertaling maken wij graag.

HelderZwart kan terugvallen op partners, waarmee wordt samengewerkt, waaronder een inkoopbureau en een tenderbureau. Zij kennen de kneepjes van het vak uit de praktijk.

Het aanbestedingsrecht geeft de spelregels om tot een goed inkoopproces te komen. HelderZwart staat voor het resultaat om met fair play te komen tot een goede match tussen vraag en aanbod.

Wil jij meer weten?

Wil jij meer weten over het aanbestedingsrecht en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Naam is verplicht.
Emailadres is verplicht.
Bericht is verplicht.

Ons team staat klaar.