Vergunningenmanagement

Terug naar Vakgebieden

Als vergunningenmanagers helpen we bouwprojecten door de wirwar van bevoegde gezagen en omgevingsrechtelijke regels heen. Dit doen we zowel aan opdrachtgeverskant vóór aanbesteding als aan aannemerskant tijdens en na aanbesteding. We beperken risico’s, versnellen vergunningenprocedures en checken vooraf de haalbaarheid van project en planning. Zo voorkomen we dat projecten stil komen te liggen wegens het ontbreken van een vergunning. En voorkomen we dus vertraging en kosten.

Vergunningenmanagement | HelderZwart

Wat is vergunningenmanagement precies?

Bij (ver)bouwplannen (bijvoorbeeld woningbouw of infrastructuur) en bedrijfsactiviteiten heb je met een hoop vergunningsplichten te maken. Logisch, ter bescherming van alle betrokken belangen. Alleen niet altijd even makkelijk. Omdat elke locatie anders is, gelden namelijk overal andere regels. Daardoor verschilt het ook per locatie welke vergunningen er aangevraagd moeten worden en wat daarvoor nodig is qua informatie en tijd.

Als vergunningenmanagers bepalen we welke vergunningen nodig zijn en zorgen voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. Onze vergunningenmanagers hebben een juridische achtergrond en kennen het omgevingsrecht. 

Wij kennen de weg in vergunningenland, óók als het om stikstof gaat en dadelijk de Omgevingswet in werking treedt. Daardoor kunnen we met de juiste deskundigheid het gesprek aangaan met vergunningverleners. Zo lossen we problemen praktisch op én voorkomen we ze.

Wat betekent stikstof voor vergunningen?

Stikstof is qua vergunningen momenteel hét hete hangijzer. Stikstof is slecht voor een belangrijk deel van de Nederlandse natuur, waardoor inmiddels menig bouwproject stil ligt. Het is daarom van essentieel belang om op tijd te weten of jouw project potentieel zoveel stikstof uitstoot dat er een vergunningsplicht zou kunnen gelden. En als dat zo is: wat de actuele regels zijn en hoe de uitstoot zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Met onze quickscan stikstof kunnen we snel een inschatting maken of stikstof een aandachtspunt is in jouw project en adviseren over vervolgstappen. Zo voorkomen we vervelende verrassingen en kunnen we waar nodig snel ingrijpen.

Wat betekent de Omgevingswet voor vergunningen?

Met de Omgevingswet worden alle regels over onze fysieke leefomgeving - die nu nog verdeeld zijn over tientallen wetten - samengevoegd en gestandaardiseerd. De regels en de software voor het aanvragen van vergunningen verandert daardoor. Ook worden alle bestemmingsplannen binnen een gemeente vervangen door één omgevingsplan. En kunnen gemeentes flexibeler met normen omgaan wanneer dit noodzakelijk is om maatschappelijk zeer wenselijke projecten mogelijk te maken. Onze vergunningenmanagers zijn voorbereid op de komst van de Omgevingswet en geven hier cursus over. We zijn er dus klaar voor om vergunningen op de nieuwe manier aan te vragen en helpen jou daar ook graag mee.

Hoe wij jou als vergunningenmanager kunnen bijstaan

HelderZwart kan concreet helpen met vergunningen.

Aan de zijde van de opdrachtgever:

  • Haalbaarheid locatiekeuze bepalen
  • Blokkades en randvoorwaarden in planontwikkeling opsporen
  • Vergunningeninventarisatie opstellen
  • Opdrachtgeversvergunningen aanvragen
  • Randvoorwaarden aanbesteding aandragen
  • Inschrijvingen valideren wat betreft vergunningen

Aan de zijde van opdrachtnemer:

  • Vergunningeninventarisatie opstellen/actualiseren
  • Opdrachtnemersvergunningen aanvragen en meldingen doen
  • Nakoming vergunningvoorwaarden borgen
Vergunningenmanagement | HelderZwart

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten die hinder op kunnen leveren voor je omgeving. Dan gaat het bijvoorbeeld om bouwen, slopen, kappen en bedrijfsactiviteiten. Vaak hangt het van de precieze regels voor jouw locatie uit het bestemmingsplan af óf je een vergunning nodig hebt en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Hierdoor worden veel vergunningsplichten pas te laat opgemerkt. 

Bovendien wordt vaak niet op tijd rekening gehouden met de onderzoeksgegevens die nodig zijn om een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Omdat sommige onderzoeken alleen in bepaalde periodes in het jaar kunnen worden gedaan, kan dit makkelijk voor maanden vertraging zorgen. Daarom is het handig om dit soort risico’s voor te zijn door zo snel mogelijk een vergunningenmanager in te schakelen.

Melding doen

Voor veel projecten is niet alleen een vergunning nodig, maar moet je ook een melding doen. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen. Weten dat zulke meldingsplichten bestaan is één ding. Daadwerkelijk op tijd alles melden is iets anders. Er moet vaak veel meer gemeld worden dan men op de werkvloer door heeft. Dat je een melding moet doen wanneer je het grondwater dat aan de bouwput wordt onttrokken in het riool loost, is meestal wel bekend. Maar dan weer niet dat spullen over water heen takelen waar iets af kan vallen in dat water, ook meldingsplichtig is. Als vergunningenmanager inventariseren we daarom niet alleen vooraf welke vergunningen en meldingen nodig zijn voor het project. Tijdens de uitvoering blijven we in gesprek met het projectteam om te horen waar men mee bezig is, want dat wil nog wel eens last minute veranderen. Zo hebben we het meteen door als er nieuwe meldingsplichten opduiken en kunnen die vaak nog gewoon op tijd gedaan worden.

Vergunningenmanagement | HelderZwart

Vergunningvoorwaarden borgen

Op tijd je benodigde vergunningen binnen hebben is belangrijk, maar daarmee ben je er nog niet. Aan vrijwel iedere vergunning zijn namelijk voorwaarden verbonden. Wanneer het projectteam zich niet aan die voorwaarden houdt, loop je nog steeds een handhavingsrisico. Uiteindelijk komt vergunningenmanagement neer op risicomanagement, dus is het belangrijk om de naleving van vergunningvoorwaarden goed te borgen. Onze vergunningenmanagers zorgen er daarom samen met jou voor dat de voorwaarden bekend zijn bij de uitvoerende medewerkers en onderdeel uitmaken van hun werkprocessen.

Waarom HelderZwart voor vergunningenmanagement?

Er verandert momenteel veel qua vergunningen door de ontwikkelingen rondom stikstof en de komst van de Omgevingswet. De regels veranderen soms letterlijk waar je bij staat. De geijkte paden in het oerwoud van vergunningenregels kennen is daardoor niet meer afdoende. Dankzij hun juridische achtergrond draaien onze vergunningenmanagers hun hand hier niet voor om. Samen met jou gaan we op zoek naar de beste oplossing voor jouw project. Praktisch waar kan, juridisch waar nodig.

Wil jij meer weten?

Wil jij meer weten over vergunningenmanagement en wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze collega's of vul het contactformulier in.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Naam is verplicht.
Emailadres is verplicht.
Bericht is verplicht.

Ons team staat klaar.